Open navigation

Công văn 3876/VPCP-QHQT Tổ chức Diễn đàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)


VĂN PHÒNG CHÍNH PH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  3876 / VPCP - QHQT 

V/v tổ chức Diễn đàn OECD về khu vực Đông Nam Á năm 2016.

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môitrường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số  1438 / BNG - THKT  ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc tổ chức Diễn đàn Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:


  1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với OECD, các Bộ và cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn OECD khu vực Đông Nam Á năm 2016 và cuộc họp Nhóm điều phối Chương trình khu vực Đông Nam Á bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.


  2. Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí năm 2016 cho Bộ Ngoại giao để tổ chức Diễn đàn OECD khu vực Đông Nam Á và cuộc họp Nhóm điều phối Chương trình khu vực Đông Nam Á năm 2016 theo quy định.


  3. Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao tạo thuận lợi cho nhập - xuất cảnh cho đại biểu quốc tế dự các hoạt động của Diễn đàn và bảo đảm an ninh cho Diễn đàn.


  4. Các Bộ và cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, cử cán bộ dự và tham gia thảo luận theo chương trình của Diễn đàn.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT(3). ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.