Open navigation

Quyết định 846/QĐ-BTTTT Sửa QĐ 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt việc triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao

 Hết hiệu lực: 29/12/2017 


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  846 / QĐ - BTTTT 

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ  1178 / QĐ - BTTTT  NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GIỮ NGUYÊN SỐ THUÊ BAO TẠI VIỆT NAM


BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Nghị định số  132 / 2013 / NĐ - CP  ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


Căn cứ Nghị định số  25 / 2011 / NĐ - CP  ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


Căn cứ Quyết định số  32 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;


Căn cứ Quyết định số  35 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;


Căn cứ Quyết định số  1178 / QĐ - BTTTT  ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1 Quyết định số  1178 / QĐ - BTTTT  ngày 23/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:


 1. Lộ trình thực hiện:


  Dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộ trình như sau:

  1. Thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ: kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày 30/6/2017.


  2. Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ trước ngày 31/12/2017.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

 • Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT;

 • Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 • Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT, Mobifone, Viettel, HTC, Gtel Mobile;

 • Lưu: VT, CVT

BỘ TRƯỞNG


Trương Minh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.