Open navigation

Công văn 850/TTg-ĐMDN Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  850 / TTg - ĐMDN 

V/v phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Nam chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số  1382 / TTr - UBND  ngày 01 tháng 4 năm 2016) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số  5236 / BTC - TCDN  ngày 19 tháng 4 năm 2016), Giao thông vận tải (công văn số  4072 / BGTVT - QLDN  ngày 13 tháng 4 năm 2016), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số  1279 / LĐTBXH - KHTC  ngày 20 tháng 4 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số  3000 / BNN - TCCB  ngày 14 tháng 4 năm 2016), Thông tin và Truyền thông (công văn số  1226 / BTTTT - KHTC  ngày 20 tháng 4 năm 2016), Nội vụ (công văn số  1743 / BNV - TCBC  ngày 15 tháng 4 năm 2016) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Đồng ý chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đối với 9 đơn vị  

  sau:


  1. Giai đoạn 2016 - 2017:


   • Ban Quản lý các công trình công cộng;


   • Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam;


   • Trung tâm Kỹ thuật xây dựng.


  2. Giai đoạn 2017-2018:


   • Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn;


   • Ban Quản lý bến xe;


   • Trung tâm Tư vấn xây dựng.


  3. Giai đoạn 2018 - 2019:


   • Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;


   • Trung tâm Giống Thủy sản;

   • Trung tâm Giống Nông Lâm nghiệp.


 2. Ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, GTVT, LĐ-TB & XH, Xây dựng, NK&PTNT, TT&TT, Nội vụ;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, KGVX, TCCV;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b).Trung Anh

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vương Đình Huệ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.