Open navigation

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn TP


ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  16 / 2016 / QĐ - UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số  127 / 2015 / TT - BTC  ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số  08 / 2016 / NQ - HĐND  ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục Thuế Thành phố tại Công văn số  1622 / CT -  THNVDT ngày 25 tháng 02 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số  6375 / STP - VB  ngày 25 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

 1. Các doanh nghiệp thỏa mãn 01 (một) trong các tiêu thức sau sẽ được phân công cho Cục Thuế Thành phố quản lý:

  1. Tiêu thức phân công theo loại hình doanh nghiệp và qui mô vốn điều lệ:

   TT

   TIÊU THỨC

   GHI CHÚ

   1

   Doanh nghiệp có vốn nhà nước

   Doanh nghiệp có vốn nhà nước sẽ do Cục Thuế Thành phố quản lý


   2

   Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

   Doanh nghiệp FDI, đầu tư nước ngoài đầu tư theo Luật Đầu tư sẽ do Cục Thuế Thành phố quản lý (có giấy chứng nhận đầu tư). Doanh


   nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo Luật Doanh nghiệp có vốn góp nước  ngoài / tổng  vốn từ 30% trở lên sẽ do Cục Thuế Thành phố quản lý

   3

   Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT

   Do Cục Thuế Thành phố quản lý


   4

   Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Phần mềm Quang Trung quản lý, có địa chỉ trụ sở nằm trong Khu công nghiệp - Khu chế xuất


   Do Cục Thuế Thành phố quản lý

   5

   Qui mô vốn điều lệ

   Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên sẽ do Cục Thuế Thành phố quản lý

  2. Tiêu thức phân công theo ngành nghề kinh doanh:

   Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nếu ngành nghề kinh doanh chính thuộc danh sách dưới đây thì doanh nghiệp được phân công Cục Thuế Thành phố quản lý.

   TT

   MÃ NGÀNH

   TÊN NGÀNH

   1

   Khai thác than cứng và than non

   2

   B0510

   Khai thác và thu gom than cứng

   3

   B0610

   Khai thác dầu thô

   4

   B0620

   Khai thác khí đốt tự nhiên

   5

   B0710

   Khai thác quặng sắt

   6

   B0721

   Khai thác quặng uranium và quặng thorium

   7

   B0722

   Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

   8

   B0730

   Khai thác quặng kim loại quí hiếm

   9

   D3510

   Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

   10

   D3520

   Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

   11

   H5011

   Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

   12

   H5012

   Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

   13

   K6411

   Hoạt động ngân hàng trung ương

   14

   K6419

   Hoạt động trung gian tiền tệ khác

   15

   K6420

   Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

   16

   K6430

   Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

   17

   K6491

   Hoạt động cho thuê tài chính

   18

   K6492

   Hoạt động công tín dụng khác

   19

   K6499

   Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

   20

   K6511

   Bảo hiểm nhân thọ

   21

   K6512

   Bảo hiểm phi nhân thọ

   22

   K6520

   Tái bảo hiểm

   23

   K6530

   Bảo hiểm xã hội

   24

   K6611

   Quản lý thị trường tài chính


   25

   K6612

   Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

   26

   K6619

   Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

   27

   K6621

   Đánh giá rủi ro và thiệt hại

   28

   K6629

   Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

   29

   K6630

   Hoạt động quản lý quỹ

   30

   R9200

   Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

   31

   U9900

   Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

  3. Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

 2. Các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức nêu trên sẽ phân công cho Chi cục Thuế quản lý theo địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và áp dụng kể từ ngày Thông tư số  127 / 2015 / TT - BTC  ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp có hiệu lực thi hành cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;

 • Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

 • Thường trực Thành ủy;

 • Thường trực HĐND TP;

 • TTUB: CT, các PCT;

 • Ủy ban MTTQ VN Thành phố;

 • Các Đoàn thể Thành phố;

 • Các báo, đài TP;

 • VPUB: các PVP;

 • Phòng TCTMDV, PCNC, TTCB;

 • Lưu: VT,  (TM / Cg)  XP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Vĩnh Tuyến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.