Open navigation

Công văn 2000/TCT-CS Sử dụng hóa đơn đối với Văn phòng bán vé của hãng Hàng không


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2000 / TCT - CS 

V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Trả lời công văn số  2607 / CT - HTr  ngày 18/01/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 3 Luật thuế giá trị gia tăng số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định đối tượng chịu thuế GTGT:


“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”


Tại Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/06/2008 của Quốc hội quy định người nộp thuế như sau:


“Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi là người nhập khẩu).”


Tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các loại hóa đơn gồm có:


“d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”


Tại Điều 4 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung trên hóa đơn đã lập.


Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:


“1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội được phép bán vé cho hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga thì Văn phòng bán vé của hãng Hàng không Aeroflot Russian International Airlines Nga tại Hà Nội phải thực hiện việc đăng ký kê khai thuế GTGT và lựa chọn loại, hình thức hóa đơn phù hợp để sử dụng.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Các Vụ PC, KK, DNL (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.