Open navigation

Công văn 2001/TCT-CS Cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân cung ứng dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2001 / TCT - CS 

V/v cấp hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình


Trả lời công văn số  3913 / CT - TTHT  ngày 29/12/2015 và  2826 / CT - TTHT  ngày 23/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân cung ứng dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Điều 4 Thông tư số  92 / 2015 / TT - BTC  ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh quy định: “Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản


1. Nguyên tắc áp dụng


  1. Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú...


  2. Đối với cá nhân cho thuê tài sản thì mức doanh thu từ 100 triệu  đồng / năm  trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản...”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình có tài sản cho thuê mà có doanh thu cho thuê từ 100 triệu  đồng / năm  trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN và không sử dụng hóa đơn.


Căn cứ ý kiến của Kho bạc Nhà nước: Trường hợp thanh toán của Ban Quản lý dự án 2 đối với hợp đồng cho thuê nhà; Sở giao dịch - Kho bạc Nhà nước nơi Ban Quản lý dự án 2 mở tài khoản đã thực hiện thanh toán đối với hợp đồng thuê nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ PC, TVQT (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.