Open navigation

Công văn 2002/TCT-CS Thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2002 / TCT - CS 

V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương;

Công ty TNHH Mascot Việt Nam

(Lô 3.1, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số  5382 / CT - TTHT  ngày 14/12/2015, công văn số  4159 / CT - TTHT  ngày 6/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, công văn số ACC1512001 ngày 02/12/2015 của Công ty TNHH Mascot Việt Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty TNHH Mascot Việt Nam và Công ty TNHH Mascot International A/S có trụ sở tại Đan Mạch, trường hợp Công ty TNHH Mascot Việt Nam ký hợp đồng thực hiện cung cấp một số dịch vụ như: dịch vụ khách hàng, dịch vụ theo dõi công nợ và dịch vụ công nghệ thông tin (chi tiết dịch vụ theo hợp đồng số 01092015 MDK-MVN ngày 1/10/2015) cho Công ty TNHH Mascot International A/S có trụ sở tại Đan Mạch, các dịch vụ nêu trên cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH Mascot Việt Nam biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.