Open navigation

Công văn 2133/TCT-DNL Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2133 / TCT - DNL 

V/v: phát hành hóa đơn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  626 / CT - HCQTTVAC  ngày 16/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập của Công ty điện lực Hưng Yên, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số  32 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:


“3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:


  1. Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.  2. Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.”


Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp Công ty điện lực Hưng Yên đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ số 0000001-0200000, mẫu số  01GTKT0 / 001  kí hiệu  QU / 15E  để sử dụng cho hoạt động bán điện trên địa bàn huyện Văn Lâm nhưng do sai sót Công ty đã thể hiện ký tự “0” thành ký tự “2” trên chỉ tiêu mẫu số hóa đơn đối với các hóa đơn từ số 0000001 đến số 0057977, nếu các nội dung khác trên hóa đơn đảm bảo chính xác và Công ty điện lực Hưng Yên đã kê khai nộp thuế đầy đủ theo quy định thì Công ty Điện lực Hưng Yên không phải điều chỉnh lại các hóa đơn đã lập và khách hàng mua điện của Công ty được kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, PC, KK&KTT;

  • Lưu VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.