Open navigation

Công văn 28237/CT-HTr Giải đáp vướng mắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  28237 / CT - HTr 

V/v Giải đáp vướng mắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng ICIC

(Địa chỉ: Số 158 phố Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội MST: 0104912547)


Trả lời công văn số  37 / ME .ICIC-TCKT ngày 19/04/2016 của Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng ICIC (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:


+ Tại khoản 5, Điều 8 quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:


“5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”


+ Tại khoản 8, Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:


“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.


Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”


  • Căn cứ Thông tư  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


    + Tại khoản 10, Điều 1 quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 15, Thông tư  219 / 2013 / TT -  BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 và Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

  • Căn cứ Thông tư số  215 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.


+ Tại khoản 3, điều 9 quy định về thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế:


“3. Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế; đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.


Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế có xác nhận của kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức được phép ủy nhiệm thu thuế của đối tượng bị cưỡng chế.”


Căn cứ vào các quy định nêu trên trường hợp đơn vị nhận giao khoán hoàn thành nghĩa vụ thuế và hết thời hạn cưỡng chế, đơn vị xuất hóa đơn cho Công ty thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phần đầu tư và cơ giới xây dựng ICIC được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra 4;

  • Phòng pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.