Open navigation

Công văn 29340/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế đối với chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29340 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Chi nhánh Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

MST: 0100150873-012)


Trả lời công văn số  74 / DMCHN - TCKT  ngày 14/04/2016 của Chi nhánh Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là DMC Hà Nội) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.


+ Tại Điều 1 Chương I quy định đối tượng áp dụng.


+ Tại Điều 4 Chương I quy định người nộp thuế.


+ Tại Điều 8 Mục 2 Chương II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai.


+ Tại Điều 11 Mục 3 Chương II quy định đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp trực tiếp:


"Điều 11. Đối tượng và điều kiện áp dụng


Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II."


 • Căn cứ Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


  + Tại Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 và Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

  “Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.


  2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.


 • Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này...."


 • Căn cứ Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.


+ Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT -  BTC) như sau:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:23.7. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân."


Căn cứ quy định trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với DMC Hà Nội và thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật Việt Nam nhưng không thuộc đối tượng và điều kiện áp dụng phương pháp kê khai, phương pháp hỗn hợp theo quy định tại Thông tư số  103 / 2014 / TT - BTC  ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính thì DMC Hà Nội có trách nhiệm khấu trừ nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài.


Đối với số thuế GTGT nộp thay Nhà thầu nước ngoài, DMC Hà Nội (là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) được khấu trừ nếu đáp ứng các điều kiện về chứng từ và thanh toán theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  nêu trên.


Đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp DMC Hà Nội nộp thay Nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng Nhà thầu nước ngoài, doanh thu Nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn.


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Chi nhánh Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí- CTCP tại Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra 2;

 • Phòng pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.