Open navigation

Công văn 31290/CT-HTr Trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được khi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31290 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Trường đại học thương mại

(Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội) 

MST: 0101811300


Trả lời công văn số  279 / CV - ĐHTM  ngày 13/04/2016 của Trường đại học thương mại hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số  111 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số  65 / 2013 / NĐ - CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

+ Tại điểm g Khoản 2 Điều 2 quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với các khoản sau:

“…

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cá nhân là thành viên của Trường đại học Thương mại tham gia đề tài nghiên cứu khoa học do Trường đại học Thương mại chủ trì là công trình nghiên cứu khoa học thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước thì thu nhập nhận được từ việc tham gia đề tài này không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Trường đại học thương mại được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • P TNCN; P pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.