Open navigation

Công văn 3345/TB-TCT Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3345 / TB - TCT 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016THÔNG BÁO


KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC


Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:


STT

Tên ứng dụng

Lịch dừng ứng dụng


1


Hệ thống Kê khai qua mạng

Tạm dừng hoạt động:


Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;


Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.


2


Hệ thống Nộp thuế điện tử

Tạm dừng hoạt động:


Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;


Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.


6


Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Tạm dừng hoạt động:


Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;


Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.


Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.Nơi nhận:

  • Cục Thuế các  tỉnh / thành  phố;

  • Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);

  • Website ngành Thuế;

  • Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác thực;

  • Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);

  • Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.