Open navigation

Công văn 3567/VPCP-KTTH Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3567 / VPCP - KTTH

V/v giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định số  108 / 2015 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  4753 / BTC - CST  ngày 07 tháng 4 năm 2016, ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số  1451 / BTP - PLDSKT  ngày 06 tháng 5 năm 2016 về quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại Nghị định số  108 / 2015 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số  108 / 2015 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; đồng thời thông tin, giải thích rõ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết thực hiện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.