Open navigation

Quyết định 206/QĐ-QLD Thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  206 / QĐ - QLD 

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Quyết định số  3861 / QĐ - BYT  ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;


Căn cứ Thông tư số  06 / 2011 / TT - BYT  ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;


Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Erayba Việt Nam tại văn thư số  09 / ERB  ngày 06/4/2016 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;


Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thu hồi 03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:STT

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm


Ngày cấp


1

NTC CAVIAR NATURAL VOLUME PERM


53770/11/CBMP-QLD


30/12/2011


2

KERASTIN ORGANIC MULTI PERM


53771/11/CBMP-QLD


30/12/2011

3

HANARO PERM

53769/12/CBMP-QLD

13/02/2012

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do Công ty TNHH một thành viên Erayba Việt Nam (Địa chỉ:  249 / 15  Tân Kỳ - Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện do không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh sản phẩm trên tại Việt Nam.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Erayba Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để  b / cáo) ;

  • Cục trưởng Trương Quốc Cường (để  b / cáo) ;

  • Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;

  • Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;

  • Trang TTĐT Cục QLD;

  • Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGĐỗ Văn Đông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.