Open navigation

Công văn 3171/BYT-BH Triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3171 / BYT - BH 

V/v triển khai kết nối, liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Bệnh  viện / Viện  có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, ngành

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Thực hiện Nghị quyết số  36a / NQ - CP  ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số  8933 / VPCP - KGVX  ngày 29/10/2015, Công văn số  1710 / VPCP - KGVX  ngày 16/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); để đồng bộ việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống dữ liệu tập trung của Bộ Y tế phục vụ công tác quản lý Nhà nước và hệ thống giám định thanh toán BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/6/2016, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay một số việc sau:


 1. Chuẩn hóa danh mục sử dụng tại đơn vị theo Danh Mục dùng chung của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số  5084 / QĐ - BYT  ngày 30/11/2015 và Quyết định số  1122 / QĐ - BYT  ngày 31/3/2016; cập nhật danh mục này vào phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS) và phối hợp với doanh nghiệp đang cung cấp phần mềm HIS thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT đầy đủ các chỉ tiêu của Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Trường hợp phần mềm HIS không đáp ứng được yêu cầu thì chủ động nâng cấp hoặc thay thế phần mềm HIS để đảm bảo tiến độ. Nội dung này hoàn thành trước ngày 21/6/2016.


 2. Thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu khám, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế tại địa chỉ: http: / / congdulieuyte .vn để phục vụ chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trước ngày 30/6/2016 (Xem tài liệu hướng dẫn liên thông trực tiếp tại địa chỉ nêu trên).


  Đồng thời, thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số  324 / QĐ - BHXH  ngày 02/3/2016 trước ngày 30/6/2016.


 3. Về cơ sở hạ tầng, đường truyền kết nối: Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, không gây xáo trộn, tránh đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí nguồn lực và không ảnh hưởng đến công tác tin học hóa đang triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:


 • Tiếp tục duy trì, sử dụng hạ tầng viễn thông sẵn có tại đơn vị (đường truyền Internet, máy tính...) trên cơ sở đáp ứng đúng, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế phục vụ công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại mỗi tỉnh và trên toàn quốc, đồng thời kết

  nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cơ sở hạ tầng viễn thông không đáp ứng được yêu cầu, đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, nâng cấp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.


 • Khẩn trương gửi Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm 2016 về Bộ Y tế theo yêu cầu tại Công văn số  677 / BYT - BH  ngày 01/02/2016 (danh sách các tỉnh chưa gửi Kế hoạch tại Phụ lục 1) và thực hiện khảo sát CNTT theo hướng dẫn tại các Công văn số  257 / BYT - BH  258 / BYT - BH  ngày 15/01/2016 (danh sách các đơn vị chưa thực hiện khảo sát CNTT tại Phụ lục 2).


Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) để được hướng dẫn giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);

 • BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);

 • BHXH Việt Nam (để phối hợp chỉ đạo);

 • Các Vụ, Cục: KH-TC, CNTT, KCB;

 • Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGPhạm Lê Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.