Open navigation

Công văn 882/TTg-KGVX Thực hiện Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  882 / TTg - KGVX 

V/v thực hiện Quyết định số  29 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 26/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi:


Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;


Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Xét kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện, Quyết định số  29 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương (báo cáo số  11 / BC -  BLĐTBXH ngày 11/3/2016); ý kiến của các Bộ tại văn bản: số  5345 / BTC - TCNH  ngày 21/4/2016 của Bộ Tài chính, số  2606 / BKHĐT - TCTT  ngày 06/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số  797 / NHCS - KHNV  ngày 30/3/2016 của Ngân hàng Chính sách xã hội; ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 13/5/2016), Thủ tướng Chính phủ:


 1. Đồng ý kéo dài thời gian thí Điểm thực hiện Quyết định số  29 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau đó sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để từ năm 2018 triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước.


 2. Về nguồn vốn để cho vay:


 • Đối với năm 2016, ngân sách Trung ương cấp 15 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động thêm 15 tỷ đồng để cho vay. Trong thời gian chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tự cân đối từ nguồn vốn huy động được giao trong chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn năm 2016 để cho vay theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để hoàn trả ngân hàng Chính sách xã hội khi Chương trình được bố trí vốn; Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.


 • Đối với năm 2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, xác định quy mô trình cấp có thẩm quyền; Ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số kế hoạch nguồn vốn cho vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg;

 • Ngân hàng Nhà nước;

 • VPCP: BTCN, các PCN,

  Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Đức Đam

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.