Open navigation

Công văn 106/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  106 / TB - VPCP 

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


THÔNG BÁO


KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 6 CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA


Ngày 23 tháng 5 năm 2016, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, 04 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016 của Ban Chỉ đạo, ý kiến của Cơ quan Thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:


Đánh giá cao và biểu dương Bộ Tài chính, Cơ quan Thường trực, Văn phòng Chính phủ và các Ủy viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác chuẩn bị cho phiên họp này. Về cơ bản, đồng ý với nội dung Báo cáo, trong đó có một số nội dung cụ thể sau:


 1. Đồng ý Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; trong đó có bổ sung thành viên, nhiệm vụ hoạt động.


 2. Các Bộ, cơ quan sớm rà soát để quyết định: cử Lãnh đạo Bộ, đơn vị tham gia vào Ban Chỉ đạo; đơn vị đầu mối thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia để phối hợp, làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2016.


 3. Căn cứ Nghị quyết số  30a / NQ - CP  ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số  19 - 2016 / NQ - CP  ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và ý kiến của các Ủy viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp này, Bộ Tài chính hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, trong đó bổ sung: Việc ban hành cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN để thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các Bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội; kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ của các Bộ, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

 4. Đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính về việc: bố trí một khoản kinh phí để hỗ trợ các Bộ, ngành đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù trong việc lập, phê duyệt các dự án công nghệ thông tin thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của các Bộ, ngành, đơn vị. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan liên quan xử lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;

 • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công Thương, Công an, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, QHQT, TCCV, PL; TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.