Open navigation

Công văn 4081/VPCP-KTTH Tình hình, nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4081 / VPCP - KTTH 

V/v tình hình, nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo


Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA)

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số  3695 / BCT - XNK  ngày 28 tháng 4 năm 2016, ý kiến của VFA tại văn bản số  156 / CV / HHLTVN  ngày 22 tháng 4 năm 2016 về tình hình xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cụ thể về tác động ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn đến sản xuất lúa gạo; thường xuyên rà soát, cập nhật khả năng cân đối nguồn cung thóc, gạo hàng hóa để kịp thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong Điều hành xuất khẩu gạo, bảo đảm an ninh lương thực trong nước và hiệu quả hoạt động xuất khẩu gạo.

  2. Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng Chiến lược xuất khẩu gạo của Việt Nam và đánh giá việc thực hiện Nghị định số  109 / 2010 / NĐ - CP  ngày 04 tháng 11 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  1271 / VPCP - KTTH  ngày 26 tháng 02 năm 2014 và số  43 / TB - VPCP  ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.

  3. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và xử lý các kiến nghị của Bộ Công Thương và VFA tại 02 văn bản nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp văn bản số  3695 / BCT - XNK  ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương và văn bản số  156 / CV / HHLTVN  ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMMai Tiến Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.