Open navigation

Công văn 4587/TCHQ-GSQL Xử lý máy đào bánh xích nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số khung


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4587 / TCHQ - GSQL 

V/v xử lý máy đào bánh xích NK bị tẩy xóa, đóng lại số khung

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV Mai Phong Thành.

(Đ/c:  796 / 8  Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  160301 / MPT  ngày 15/3/2016 của Công ty TNHH MTV Mai Phong Thành (do Văn phòng Chính phủ chuyển đến) đề nghị xem xét cho phép tái xuất hoặc cho phép nhập khẩu 01 máy đào bánh xích nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số khung. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm c khoản 6 mục II phụ lục I Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì các loại mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.


Theo quy định tại điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều 14 Nghị định  127 / 2013 / NĐ - CP  ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định “nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu” thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng và áp dụng hình thức phạt bổ sung “tịch thu tang vật vi phạm”.


Đề nghị Công ty thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành nêu trên. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Mai Phong Thành được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.