Open navigation

Công văn 4597/TCHQ-GSQL Hướng dẫn khai báo mặt hàng điện năng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4597 / TCHQ - GSQL 

V/v hướng dẫn khai báo mặt hàng điện năng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.


Trả lời công văn số  141 / HQĐT - NV  ngày 04/2/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc khai báo mặt hàng điện năng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống  VNACCS / VCIS  đối với tờ khai xuất khẩu mặt hàng điện năng của doanh nghiệp theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp nhận thấy: Hiện nay, theo hướng dẫn tại điểm 1.27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 thì khi khai báo đối với mặt hàng điện năng xuất khẩu doanh nghiệp chỉ khai báo ở chỉ tiêu thông tin “số lượng” với số lượng hàng xuất khẩu là 1 KWH, ngoài ra tại chỉ tiêu “Tổng trọng lượng hàng - Gross” do không thiết kế đơn vị tính là KWH nên doanh nghiệp không khai báo trong khi tại chỉ tiêu thông tin “số lượng” cho từng dòng doanh nghiệp vẫn khai báo số lượng thực xuất khẩu. Theo thiết kế của hệ thống E-Customs đã được hướng dẫn tại biểu mẫu số  30 / DSHH / GSQL  phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đính kèm) thì khi xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát đối với trường hợp hàng rời nếu giá trị chỉ tiêu thông tin “số lượng” khác 1 thì “Lượng hàng hóa thực tế qua khu vực giám sát” sẽ được theo dõi theo chỉ tiêu thông tin “số lượng”, nếu giá trị chỉ tiêu thông tin “số lượng” bằng 1 thì “Lượng hàng hóa thực tế qua khu vực giám sát” sẽ được theo dõi theo chỉ tiêu “Tổng trọng lượng hàng - Gross”.

Hiện nay, do chỉ tiêu “Tổng trọng lượng hàng - Gross” hệ thống chỉ cho phép khai báo 03 loại đơn vị tính là KGM (kg), TNE (tấn) và LBR (pound) và không thể bổ sung thêm đơn vị KWH. Vì vậy để hỗ trợ doanh nghiệp khai báo và xác nhận hàng qua khu vực giám sát đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn doanh nghiệp khai báo ở chỉ tiêu thông tin “số lượng” với số lượng hàng xuất khẩu là số KWH thực xuất khẩu, tại chỉ tiêu “Tổng trọng lượng hàng - Gross” thì không thực hiện khai báo nếu không xác định được trọng lượng hàng hóa. Khi xác nhận hàng qua khu vực giám sát hệ thống sẽ tự động xác nhận lượng hàng theo khai báo ở chỉ tiêu thông tin “số lượng” theo quy định.

Đối với các tờ khai doanh nghiệp đã đăng ký, đề nghị đơn vị báo cáo làm rõ nội dung “công chức Hải quan đã kiểm tra, đối chiếu đúng tên hàng, số lượng thực tế khai báo trên tờ khai và đã xác nhận hàng đã qua khu vực giám sátnêu tại công văn (Có ảnh chụp màn hình đính kèm) và thống kê chi tiết danh sách tờ khai gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 30/5/2016 để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.