Open navigation

Công văn 4714/TCHQ-TXNK Thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4714 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Gỗ và Lâm sản.


Trả lời công văn số  26 / HHG - VP  ngày 16/5/2016 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ ghép thanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính và tham khảo Chú giải chi tiết HS thì Thanh gỗ đã bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu, có độ dày trên 6mm, chưa lắp ghép được phân loại vào nhóm 44.07. Trường hợp Ván gỗ ghép làm từ nhiều thanh nhỏ, được làm mộng, tạo rãnh, đã bào, đánh giấy ráp, ghép lại với nhau bằng keo được phân loại vào nhóm 44.18.


Đối với mặt hàng tại Thông báo kết quả phân tích số  692 / TB - PTPL  ngày 06/5/2016 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số  4604 / TB - TCHQ  ngày 25/5/2016, phân loại mặt hàng có kết quả phân tích là Gỗ Bồ đề dạng thanh, đã được ghép nối đầu, đã bào phẳng nhẵn 4 mặt bên và cắt phẳng 2 đầu, chưa làm tăng độ rắn, kích thước (16 x 41 x 3900) mm thuộc mã số 4407.99.10.90 (thuế xuất khẩu 20%).


Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) xem xét điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu phù hợp đối với mặt hàng gỗ thanh thuộc mã số 4407.99.10.90 để khuyến khích xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất.


Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Gỗ và Lâm sản biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính);

  • Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái;

    (127 phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

  • Công ty cổ phần 19/5 Đoan Hùng;

    (Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ)

  • Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.