Open navigation

Công văn 4752/TCHQ-TXNK Thông báo kết quả phân loại mặt hàng có tên khai báo Axit amin - L-Theanine TS001


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4752 / TCHQ - TXNK 

V/v Thông báo kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

(Đ/c: Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 ngày 20/5/2016 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam về việc trả kết quả Phân tích phân loại của Tổng cục Hải quan, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Mặt hàng có tên khai báo Axit amin - L-Theanine TS001, dùng để sản xuất trà xanh Matcha tại Thông báo phân tích phân loại số  225 / TB - PTPL  ngày 17/02/2016 của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo kết quả phân loại số  4215 / TB - TCHQ  ngày 20/5/2016 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-PL- Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.