Open navigation

Công văn 4753/TCHQ-TXNK Thời điểm chốt giá hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4753 / TCHQ - TXNK 

V/v thời điểm chốt giá hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  856 / HQHP - TXNK  ngày 21/3/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc chốt giá chính thức hàng xuất khẩu của Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc. Về vụ việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vấn đề đơn vị nêu đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số  39 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-PG- (BH-5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.