Open navigation

Công văn 4860/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4860 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam;

(Đ/c: Phòng 2B, Tầng 15, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)


Tổng cục Hải quan nhận được đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Kem trị mụn trứng cá Locacid, Eclaran 5, Eryfluid” của Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “Kem trị mụn trứng cá Locacid, Eclaran 5, Eryfluid”, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  13741 / TCHQ - TXNK  ngày 12/11/2014 gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.


Tổng cục Hải quan đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam thực hiện theo nội dung công văn nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK - Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNKLỗ Thị Nhụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.