Open navigation

Công văn 4915/TCHQ-QLRR Hoàn thuế giá trị gia tăng của người xuất cảnh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4915 / TCHQ - QLRR 

V/v hoàn thuế GTGT của người XC

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang.


Tổng cục Hải quan có công văn số  205 / TCHQ - QLRR  ngày 28/8/2015 về việc xác định trọng điểm đối tượng người nước ngoài nghi vấn gian lận hoàn thuế GTGT và Quyết định số  4278 / QĐ - TCHQ  ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua hàng tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh.


Nay Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công tác sau:


  1. Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung công văn  205 / TCHQ - QLRR  nêu trên và gửi về Tổng cục (Ban Quản lý rủi ro Hải quan).


  2. Qua theo dõi dữ liệu trên hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế (VAT-RS) 03 tháng đầu năm 2016 cho thấy thông tin dữ liệu về hoàn thuế GTGT tại một số Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có thực hiện hoàn thuế nhưng chưa cập nhật đầy đủ theo quy định.


Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan có cửa khẩu hoàn thuế rà soát công tác quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT; khẩn trương cập nhật đầy đủ các dữ liệu hoàn thuế còn thiếu và có báo cáo tình hình thực hiện cũng như nguyên nhân của việc thực hiện chưa đầy đủ công tác cập nhật dữ liệu hoàn thuế theo quy định tại Quyết định số  4278 / QĐ -  TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan.


Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) trước ngày 05/6/2016.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, QLRR (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.