Open navigation

Công văn 678/GSQL-GQ2 Thủ tục hải quan với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  678 / GSQL - GQ2 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty Shimizu Corporation.

(Đ/c: Lô 1,2,3,4 KCX Sài Gòn - Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 0505/2016/SMZ/SPC ngày 05/05/2016 của Công ty TNHH Shimizu Corporation (SMZ) vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị từ nội địa đưa vào DNCX để xây dựng, lắp đặt công trình, thi công hạng mục sửa chữa cho DNCX theo hợp đồng thầu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Đối với vật liệu xây dựng đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 74 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 để thực hiện. Theo đó Công ty được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp này;


  • Đối với máy móc, thiết bị dùng để lắp đặt cố định tại công trình, hạng mục sửa chữa của DNCX nếu không thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 74 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  và hướng dẫn tại điểm 11 công văn số  18195 / BTC - TCHQ  ngày 08/12/2015 của Tổng cục Hải quan để biết, thực hiện./



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để biết);

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG



Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.