Open navigation

Công văn 679/GSQL-GQ3 Xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  679 / GSQL - GQ3 

V/v xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thảo Nguyên

(Đ/c: Phòng 1.3, lầu 2, tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số  09 / 2016  TN ngày 05/5/2016 của Công ty TNHH Thảo Nguyên về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Việc xác nhận hàng đã qua khu giám sát:


    Căn cứ khoản 1 Điều 52 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì đối với hàng hóa xuất khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp và thông tin trên Hệ thống để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống.


    Như vậy, đối với trường hợp như trình bày nêu tại công văn số  09 / 2016  TN nêu trên, công chức Hải quan không đóng dấu lên “DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”, chỉ thực hiện xác nhận trên Hệ thống là đúng theo quy định.


  2. Về căn cứ xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu để phục vụ cho cơ quan thuế và các cơ quan khác cũng như kiểm tra sau thông quan sau này:


Theo quy định tại khoản 9 Điều 25 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (trong đó có cơ quan thuế) sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.