Open navigation

Công văn 680/GSQL-TH Vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  680 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Trả lời các công văn số  1512 / HQHN - GSQL  ngày 16/5/2016 và công văn số  1564 / HQHN - GSQL  ngày 18/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc liên quan đến chữ ký trên các C/O mẫu E số tham chiếu E163110102930010 cấp ngày 01/5/2016, E163110102930009 cấp ngày 01/5/2016 và E163100215080022 cấp ngày 07/5/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Điều 26 của Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hướng dẫn về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ hàng hóa nhập khẩu như: “khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu”.


Trên cơ sở hướng dẫn trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị đơn vị căn cứ thẩm quyền để xử lý vụ việc.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.