Open navigation

Công văn 685/GSQL-GQ1 Thủ tục hải quan trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng cho doanh nghiệp ở Hàn Quốc


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  685 / GSQL - GQ1 

V/v Trả lời phiếu hỏi đáp

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được phiếu hỏi đáp không số ngày 26/4/2016 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính liên quan đến việc vướng mắc về thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam bán hàng cho một doanh nghiệp ở Hàn Quốc nhưng được chỉ định giao hàng cho một doanh nghiệp khác tại Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”. Theo đó đối với trường hợp Công ty bán hàng cho đối tác ở Hàn Quốc và được chỉ định giao hàng cho một Công ty khác tại Việt Nam thuộc trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.


Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.


Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính hướng dẫn Công ty căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện, trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục xuất khẩu để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Tin học và Thống kê tài chính biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.