Open navigation

Công văn 699/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu thép

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  699 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục nhập khẩu thép


Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hải Phòng; 

(Địa chỉ: 240 Đường Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng) Vinacontrol 

-Chi nhánh TP.Hải Phòng;

(Địa chỉ: 80 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền; Hải Phòng)

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn ngày 09/05/2016 của Công ty TNHH XNK sản xuất Đức Thắng phản ảnh vướng mắc trong nhập khẩu mặt hàng thép phải qua nhiều bước thủ tục hành chính, chịu nhiều sự kiểm tra của các cơ quan đơn vị khác nhau, thời gian thông quan kéo dài làm tăng chi phí, ảnh hưởng tiến độ sản xuất của doanh nghiệp.


Để giải quyết vướng mắc nêu tại mục 3 công văn, liên quan đến thời gian chứng nhận sự phù hợp và thời gian ra kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa, Cục Giám sát quản lý về hải quan xin chuyển công văn của doanh nghiệp cho Quý cơ quan, đơn vị để kiểm tra, giải quyết vướng mắc và trả lời cho doanh nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao.


Rất mong sự quan tâm phối hợp giải quyết của Quý cơ quan, đơn vị./.


(Gửi kèm công văn ngày 09/05/2016 của Công ty TNHH XNK sản xuất Đức Thắng)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cty TNHH XNK sản xuất Đức Thắng

    (48 Phương Lưu 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.