Open navigation

Công văn 700/GSQL-GQ1 Nhập khẩu nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá điếu


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  700 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá điếu

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số  1688 / HQHP - GSQL  ngày 15/3/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nhập khẩu nguyên liệu, giấy cuốn điếu thuốc lá của Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc này, Bộ Công Thương đã có công văn số  3981 / BCT - CNN  ngày 09/5/2016 gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nêu rõ việc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ủy quyền cho Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá được thừa hưởng và thực hiện các chức năng của Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số  10174 / GP - BCT  ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương cấp cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá được phép nhập khẩu nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá theo Giấy ủy quyền số  01b / UQ - TLVN  ngày 02/1/2014 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ nội dung công văn số  3981 / BCT -  CNN dẫn trên của Bộ Công Thương để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.


(Gửi kèm công văn số  3981 / BCT - CNN  ngày 09/5/2016 của Bộ Công Thương)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.