Open navigation

Công văn 701/GSQL-GQ1 Nhập khẩu container


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  701 / GSQL - GQ1 

V/v nhập khẩu container.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Parafreight Việt Nam.

(Đc: số 30 ngõ 268 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số  03 / 2016  ngày 13/4/2016 của Công ty TNHH Parafreight Việt Nam về việc nhập khẩu container, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ vào các Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số  187 / 2013 / NĐ -  CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng container rỗng không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện do đó công ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thông thường.


Thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Công ty nghiên cứu thực hiện theo các quy định tại Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với các quy định trên để thực hiện, trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.