Open navigation

Công văn 844/TTg-KTN Bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  844 / TTg - KTN 

V/v bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil).

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số  3078 / TTr - BCT  ngày 07 tháng 4 năm 2016) về việc bổ sung Kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý bổ sung dự án Kho ngoại quan xăng dầu Phú Quốc 120.000 m3 của Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOil) tại mũi Đất Đỏ, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào Quy hoạch hệ thống kho dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu tại Quyết định số  1139 / QĐ -  TTg ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.


  2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và kết quả thẩm định việc bổ sung Dự án vào quy hoạch nêu trên.


  3. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang hướng dẫn, giám sát Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Dầu Việt Nam triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành, trong đó lưu ý nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại văn bản thẩm định nêu trên trong quá trình thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTgCP;

  • Các Bộ: NG, XD, GTVT, KH&ĐT, CA, QP;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH;

  • Lưu: VT, KTN (3), VNQ.

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGTrịnh Đình Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.