Open navigation

Công văn 865/TTg-KTN Bổ sung quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Hòn La và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Cha Lo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  865 / TTg - KTN 

V/v bổ sung Quy hoạch kho ngoại quan xăng dầu Hòn La 250.000 m3 huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số  3989 / TTr - BCT  ngày 10 tháng 5 năm 2016) về việc bổ sung Kho ngoại quan xăng dầu Hòn La quy mô 250.000 m3, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý bổ sung dự án Kho ngoại quan xăng dầu Hòn La quy mô 250.000 m3 tại Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình và đường ống xăng dầu từ cảng Hòn La đến cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tại Quyết định số  1139 / QĐ - TTg  ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.


  2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và kết quả thẩm định việc bổ sung Dự án vào quy hoạch.


  3. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan, hướng dẫn, giám sát Công ty TNHH Petro Lào triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào và cam kết của chủ đầu tư về dự án./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTgCP; .

  • Các Bộ: NG, XD, GTVT, TC, CA, QP, TNMT

  • Công ty TNHH Petro Lào;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.III, QHQT, KTTH, NC

  • Lưu: VT, KTN (3), VNQ.

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.