Open navigation

Công văn 999/TXNK-CST Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  999 / TXNK - CST 

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.


Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số  1024 / HQHCM - TXNK  ngày 27/4/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa tái xuất quá thời hạn 365 ngày của Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư số  194 / 2010 / TT - BTC  ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu nếu hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan trong thời hạn tối đa ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu.


Trường hợp Công ty TNHH Lốp xe Goodyear Việt Nam tái xuất hàng hóa trả lại chủ hàng nước ngoài quá thời hạn ba trăm sáu mươi lăm ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu thì không được xét hoàn lại thuế nhập khẩu.


Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.