Open navigation

Quyết định 1852/QĐ-BCT Bổ sung cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1852 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số  50 / 2015 / TT - BGTVT  ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  11 / 2010 / NĐ - CP  ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ;


Căn cứ Quyết định số  1665 / QĐ - BCT  ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại Công văn số  1512 / TTr - UBND -  ngày 29 tháng 4 năm 2015 về việc bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ sung Một (01) cửa hàng xăng dầu loại II tại Km 736+500 (bên phải tuyến tránh Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương) Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025.


Điều 2. Các nội dung khác được quy định tại Quyết định số  1665 / QĐ -  BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025 không thay đổi; các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và bảo đảm an toàn hành lang đường bộ được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Giám đốc Sở Công Thương tinh Quảng Trị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Các Bộ: TC, GTVT;

  • UBND tỉnh Quảng Trị

  • Website Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, KH (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Thắng Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.