Open navigation

Quyết định 1869/QĐ-BCT Kế hoạch thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1869 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ  445 / QĐ - TTG  NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020”


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số  445 / QĐ - TTG  ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, Hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của ngành Công Thương thực hiện Quyết định số  445 / QĐ - TTG  ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, Hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục Xúc tiến thương mại, Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Quản lý cạnh tranh và Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, các Vụ thị trường ngoài nước, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Như Điều 3;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Thứ trưởng;

 • Website Bộ Công Thương;

 • Lưu: VT, KH (2).

  BỘ TRƯỞNG


  Trần Tuấn Anh

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG


  THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ  445 / QĐ - TTG  NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH, HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016-2020”

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  1869 / QĐ - BCT  ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


  1. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU


   1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số  445 / QĐ - TTG  ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, Hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.


   2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động và tích cực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đảm bảo tuân thủ các hiệp định, điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước.


  2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM


   1. Xây dựng, triển khai các chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường được quy định tại Nghị định số  193 / 2013 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.


   2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng và thực hiện đề án về các mô hình thí điểm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại các vùng khác nhau theo hướng tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, gắn kết chuỗi giá trị sản phẩm theo cách thức thực hiện của Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình, Hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.

  3. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ


   1. Cục Xúc tiến thương mại, các Vụ Thị trường ngoài nước, Vụ Thị trường trong nước hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa.


   2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng và triển khai cổng thông tin điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.


   3. Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thị trường trong nước và các Vụ thị trường ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ:

    • Tổ chức nghiên cứu, dự báo tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo, phổ biến, hướng dẫn các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để định hướng, tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp, kịp thời chuẩn bị, ứng phó với những biến động của thị trường.


    • Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức kết nối thị trường giữa trong và ngoài nước để định hướng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng nông sản.


    • Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến để làm rõ nguyên nhân, chủ động triển khai những giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát bảo đảm nhập khẩu đúng quy định và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế.


    • Thường xuyên cập nhật và thông báo các thông tin về các Điều ước Quốc tế và các Thỏa thuận Quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết cho các đơn vị như hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... để tận dụng cơ hội tiếp cận thị trường.

   4. Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu và các Vụ Thị trường ngoài nước vận dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ phòng vệ thương mại theo quy định của WTO nhằm hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước.


   5. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ theo thẩm quyền thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

  4. . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của Chương trình hành động này, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao định kỳ 6 tháng một lần báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi đơn vị đầu mối để tổng hợp.


 2. Giao Vụ Kế hoạch làm đầu mối kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng một lần tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.