Open navigation

Công văn 3900/VPCP-ĐMDN Thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3900 / VPCP - ĐMDN

V/v thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định số  99 / 2012 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số  3461 / BKHĐT - VP  ngày 09 tháng 5 năm 2016) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn trình Nghị định thay thế Nghị định số  99 / 2012 / NĐ - CP , Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:


  1. Khẩn trương trình dự thảo Nghị định về quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  943 / VPCP - ĐMDN  ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


  2. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp về cơ sở pháp lý trong trường hợp chưa ban hành kịp thời Nghị định nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vương Đình Huệ;

  • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMLê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.