Open navigation

Công văn 3918/VPCP-KGVX Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3918 / VPCP - KGVX

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số  05 - CT / TW  của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Bộ Nội vụ.


Để triển khai thực hiện Chỉ thị số  05 - CT / TW  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:


Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  3206 / VPCP - KGVX  ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

  • Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, TTTT;

  • Ban Tuyên giáo Trung ương;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TKBT, TH;

  • Lưu: VT, KGVX (3), VM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.