Open navigation

Công văn 4024/VPCP-KTTH Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4024 / VPCP - KTTH 

V/v thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Về báo cáo, đề nghị của Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam tại văn bản số  01 / 2016 / CV - HHNLSH  ngày 10 tháng 5 năm 2016 về việc loại bỏ xăng RON 92 và thay bằng xăng E5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương:


  1. Xử lý theo thẩm quyền đối với báo cáo, kiến nghị của Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam tại văn bản nêu trên.


  2. Tổng hợp kết quả triển khai Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và việc thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số  19 / TB - VPCP  ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


(Bản chụp văn bản số  01 / 2016 / CV - HHNLSH  ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam gửi kèm theo).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  • HH Nhiên liệu sinh học VN (địa chỉ: số 43,

ngõ 135 phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội)

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.