Open navigation

Công văn 4049/VPCP-KTN Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4049 / VPCP - KTN 

V/v kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của PVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số  668 / BCT - TCNL  ngày 13 tháng 11 năm 2015), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số  1567 / TTr - BKHĐT  ngày 09 tháng 3 năm 2016) về Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số  1567 / TTr - BKHĐT  ngày 09 tháng 3 năm 2016 và ý kiến Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ lãi dầu khí nước chủ nhà đầu tư trở lại cho PVN, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn ở các công ty con của PVN tại Công văn số  4326 / BTC - TCDN  ngày 03 tháng 4 năm 2015 để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của PVN, đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của ngành dầu khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: KHĐT, TC, QP, NG;

  • Ngân hàng nhà nước VN;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3), Ch. (29 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.