Open navigation

Công văn 2145/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dùng làm quà tặng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2145 / TCT - CS 

V/v Thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc.

(Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, HN)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  76 / MB - TCKT  ngày 27/01/2016 của Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc về thuế GTGT đối với hàng hóa dùng làm quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế GTGT thì:


“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”;


Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 thì:


“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:


“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.


Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng”;


Theo quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT thì:


“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất…”;

“5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ”.


Trường hợp Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc có mua hàng hóa (áo sơ mi, tranh thêu, rượu nhập khẩu...) làm quà tặng cho khách hàng thì khi tặng quà, Công ty phải xuất hóa đơn và tính nộp thuế GTGT cho hàng hóa tặng khách hàng theo hướng dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  và khoản 3 Điều 7 Thông tư số  219 / 2013 / TT -  BTC. Thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa dùng để tặng được khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Dầu khí miền Bắc được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục thuế TP Hà Nội;

  • Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.