Open navigation

Công văn 2184/TCT-DNL Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2184 / TCT - DNL 

V/v: Kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  1060 / CT - KTT  ngày 04/02/2016 của Cục thuế tỉnh Kon Tum nêu vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;


Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  nêu trên quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;


Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A (Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn GTGT để xuất hàng cho Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A tại Kon Tum (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh thu tiền bán hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty theo quy chế tài chính nội bộ của Công ty thì đây là quan hệ thanh toán nội bộ giữa Công ty và Chi nhánh.


Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu việc kê khai, nộp thuế của Công ty và Chi nhánh, nếu Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT xuất hàng cho Chi nhánh và Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo đúng quy chế nội bộ thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa từ công ty mẹ nêu trên theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: PC, CS, KK;

  • Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.