Open navigation

Công văn 2217/TCT-CS Giải đáp chính sách tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2217 / TCT - CS 

V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016


 1. Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.


Trả lời Công văn số  2218 / CT - THNVDT  ngày 17/12/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang về vướng mắc chính sách tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số  17 / 2008 / QH12  quy 

  định:


  “Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật


  3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.”


  • Tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số  142 / 2005 / NĐ - CP  ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:


   “Điều 13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước


   3. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất.”


  • Tại Nghị định số  67 / 2014 / NĐ - CP  ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản:


+ Điều 1 quy định:


“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh


Nghị định này quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản.”


+ Khoản 1 Điều 2 quy định:


“Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thủy sản.”

+ Khoản 4 Điều 6 quy định:


“Điều 6. Chính sách ưu đãi thuế


4. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.”


+ Điều 13 quy định:


“Điều 13. Hiệu lực thi hành


 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.


 2. Trong trường hợp một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ cao nhất.


 3. Các nội dung liên quan tại các quy định trước đây trái với Nghị định này hoặc mức ưu đãi của Nhà nước thấp hơn mức ưu đãi của Nghị định này thì thực hiện theo Nghị định này.”


Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Hùng (Doanh nghiệp) được UBND tỉnh An Giang cho thuê đất tại xã Vĩnh Hòa, thị trấn Tân Châu theo Quyết định số  470 / QĐ - UBND  ngày 23/03/2012, Hợp đồng thuê đất số  38 / HĐ .TĐ ngày 03/05/2014 để sử dụng vào Mục đích nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 2003 thì Doanh nghiệp thuộc đối tượng xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số  67 / 2014 / NĐ - CP . Việc miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số  67 / 2014 / NĐ - CP  thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số  4747 / TCT -  CS ngày 11/11/2015 về chính sách tiền thuê đất gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm).


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, Vụ CST (BTC);

 • Cục QLCS (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.