Open navigation

Công văn 2224/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nạo vét sông


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2224 / TCT - CS 

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  09 / CT - TTHT  ngày 04/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động nạo vét sông, về nội dung này, căn cứ ý kiến của Tổng cục Thủy lợi tại công văn số  597 / TCTL - KHTC  ngày 27/04/2016, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Luật thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/6/2008 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:


“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.”


Căn cứ Tiết d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/6/2008 quy định:


“2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:


d) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;...”


Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung trình bày, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định và thực tế hồ sơ cụ thể, nếu Công ty cổ phần - Tập đoàn THAIGROUP ký hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên để thực hiện gói thầu khảo sát địa hình, địa chất bổ sung, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập dự án và thi công xây dựng thuộc dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” theo Quyết định số  1615 / QĐ - UBND  ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thoát lũ khẩn cấp và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nông nghiệp thì thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hạng mục nạo vét sông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng cải tạo, nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Cửu An, sông Đồng Quê thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải” áp dụng quy định tại Tiết d Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số  13 / 2008 / QH12  ngày 03/06/2008 nêu trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ PC,Vụ CST,Vụ Đầu tư-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.