Open navigation

Công văn 2233/TCT-TNCN Xin miễn nộp thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2233 / TCT - TNCN 

V/v Xin miễn nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

(Địa chỉ: Số 1 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  09052016 / BGĐ - BVVPHN  ngày 09/5/2016 của Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (Bệnh viện Việt Pháp) về việc xin miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện Việt Pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo công văn số  09052016 / BGĐ - BVVPHN  ngày 09/5/2016 của Bệnh viện Việt Pháp thì trong thời gian hoạt động kể từ năm 1997 đến nay, Bệnh viện đã có nhiều lần Cơ quan thuế vào thanh tra, kiểm tra nhưng có nhiều ý kiến khác nhau về việc kê khai thuế đối với các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện, cụ thể như sau:


Tại Biên bản kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế năm 1997 ngày 20/8/1998; Biên bản kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế năm 1998 ngày 28/10/1999; Biên bản kiểm tra thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN từ năm 1999 đến năm 2004 ngày 27/3/2005; Kết luận thanh tra số  20150 / KL - CT - TTr1  và Quyết định số  20151 / QĐ - CT - TTr1  ngày 19/11/2009 thời kỳ thanh tra từ năm 2004 đến năm 2008 của Cục Thuế TP Hà Nội: chấp nhận quan điểm áp dụng thuế suất 5% đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện.


Thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2012 tại Kết luận thanh tra số  180 / KL - CT - TTr4  ngày 02/01/2014 và Quyết định số  1207 / QĐ - CT - TTr4  ngày 13/01/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện.


Bệnh viện Việt Pháp chưa thống nhất với quan điểm của cơ quan thuế do chính sách thuế quy định chưa rõ ràng và đã kiến nghị nhiều lần bằng văn bản đến Cục Thuế, Tổng cục Thuế đề nghị làm rõ chính sách.


Sau khi Tổng cục Thuế lấy ý kiến các Bộ chuyên ngành (Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương) đã ban hành công văn số  834 / TCT -  TNCN ngày 03/3/2016 về việc thuế TNCN đối với chuyên gia không cư trú đã khẳng định Khoản thu nhập mà các bác sỹ người nước ngoài nhận được từ Bệnh viện là Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Điều này dẫn đến việc xác định lại nghĩa vụ thuế của các bác sỹ người nước ngoài giai đoạn trước khi có công văn số  834 / TCT - TNCN ngày 03/3/2016.

Nhằm tiếp tục thu hút lực lượng bác sỹ giỏi đến Việt Nam để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân, Bệnh viện Việt Pháp kiến nghị Tổng cục Thuế không truy thu thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài đã thực hiện kê khai, quyết toán thuế giai đoạn trước khi có công văn số  834 / TCT - TNCN ngày 03/3/2016 vì các chuyên gia này đã hoàn thành nghĩa vụ và về nước.


Để có cơ sở trả lời kiến nghị của Bệnh viện Việt Pháp, Tổng cục Thuế đề nghị Bệnh viện Việt Pháp bổ sung hồ sơ, tài liệu gồm các Biên bản kiểm tra nghĩa vụ nộp thuế, Kết luận thanh tra, Quyết định từ năm 1997 đến năm 2012, tài liệu giải trình về việc áp dụng thuế suất 5% đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ của các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2008 và các tài liệu khác liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế của các bác sỹ người nước ngoài làm việc chuyên môn không thường xuyên tại Bệnh viện để Tổng cục Thuế nghiên cứu, xem xét.


Hồ sơ, tài liệu của Bệnh viện Việt Pháp xin gửi bằng văn bản về Tổng cục Thuế (Vụ QL thuế TNCN) - Địa chỉ: 18 Tam Trinh, Hà Nội trước ngày 31/5/2016.


Xin cảm ơn sự hợp tác của Công ty TNHH Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Duy Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.