Open navigation

Công văn 2283/TCT-CS Lập hóa đơn giá trị gia tăng thuế suất 10% khi bán hàng vào khu chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2283 / TCT - CS 

V/v lập hóa đơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam.

(Địa chỉ: Tầng 10, cao ốc Lant Building, 56-58-60, Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  004 / ACC - SFV  ngày 8/10/2015 của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam về lập hóa đơn GTGT thuế suất 10% khi bán hàng vào khu chế xuất. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014, Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Trường hợp Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam mua lô hàng từ Nhà cung cấp Trung Quốc để bán cho Công ty Nitori Việt Nam thì Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng từ nước ngoài (nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT nếu có); sau đó Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam và Công ty Nitori Việt Nam phải thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC: Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam mở tờ khai xuất khẩu vào khu phi thuế quan; Công ty Nitori mở tờ khai hải quan mua hàng từ nội địa. Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam nộp hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 119 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC để xét hoàn các loại thuế đã nộp tại khâu nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi kèm công văn  004 / ACC - SFV  ngày 8/10/2015 của Công ty TNHH Sumitomo Forestry thì thực tế Công ty TNHH Sumitomo Forestry mua (gỗ hương ép) của Công ty TNHH Guannan Ruiyu International ở Trung Quốc để bán cho Công ty Nitori Việt Nam là DNCX tại khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội và Công ty Nitori Việt Nam (người mua) đã trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu và nhận hàng. Do đó, hàng hóa của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam bán hàng cho Công ty Nitori là doanh nghiệp chế xuất không có Tờ khai hải quan.

Như vậy, Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam đã không thực hiện đúng quy định của pháp luật về hải quan nên Công ty Nitori Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam xuất hóa đơn GTGT đối với lô hàng nhập khẩu trên là không phù hợp.

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Hải quan và Luật Quản lý thuế./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

  • TCHQ, Vụ CST, Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.