Open navigation

Công văn 35076/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế về nội dung trên hóa đơn đã lập


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35076 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay

(Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) MST: 0102713673


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số  1439 / TCTHK - CTKT  ngày 18/05/2016 của Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 4 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/5/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập:


“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.


k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt...”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thêm tên tiếng Anh sau tên tiếng Việt thì tiếng Anh được ghi bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn tiếng Việt.


Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KT2

  • Phòng Pháp Chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.