Open navigation

Công văn 01/CĐ-TTg Triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  01 / CĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2015


CÔNG ĐIỆN


VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:


 • Bộ Y tế;


 • Bộ Thông tin và Truvền thông;


 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


 • Thông tấn xã Việt Nam;


 • Đài Tiếng nói Việt Nam;


 • Báo Nhân dân;


 • Đài Truyền hình Việt Nam.


Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội khóa XIII, thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.


Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân, cũng như hoạt động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, được bảo đảm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:


 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


  Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó lưu ý chỉ đạo việc lập danh sách người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, thực hiện đúng quy định công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi người có thẻ bảo hiểm y tế; chủ động, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện; đặc biệt các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp dưới 60% dân số cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để nhân dân tham gia nâng cao tỷ lệ; chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế tại địa phương.


 2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trong cả nước.


 3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; cùng với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân chủ động tuyên truyền, thông báo kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết, chủ động tham gia bảo hiểm y tế.


 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Chính phủ; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.


 5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc thực hiện Quyết định số  2028 / QĐ - TTg  ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, tại cơ quan và địa phương mình./Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

 • Văn phòng Tổng Bí thư;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam;

 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

 • BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;

 • Lưu: VT, KGVX (3b).ĐXC

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.