Open navigation

Công văn 04/BHXH-CST Đổi thẻ BHYT do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  04 / BHXH - CST 

V/v đổi thẻ BHYT tdo thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội quận huyện


Để đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) cho người tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật BYT có hiệu lực từ 01/0 1 / 2015 . Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:


1/ Cá nhân người tham gia BHYT hoặc đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ đối với trường hợp đổi thẻ do thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu theo phiếu giao nhận 402/.../THE.


2/ Riêng quý  1 / 2015  thời hạn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu của tất cả đối tượng tham gia BHYT được tính đến ngày 31/0 1 / 2015 .


Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận huyện và các phòng chức năng có liên quan thực hiện đúng theo nội dung hướng dẫn trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc liên hệ về BHXH thành phố (Phòng Cấp sổ thẻ) để dược hướng dẫn giải quyết ./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Giám đốc;

  • Các Phòng chức năng;

  • Lưu VT, P.CST

GIÁM ĐỐC


Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.